Interneta veikala www.rokraksti.lv lietošanas noteikumi – distances līgums

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1.         Šie noteikumi (turpmāk - Noteikumi) tiek piemēroti pirkumiem, kas veikti interneta veikalā (www.rokraksti.lv) (turpmāk – Interneta veikals).

1.2.         Iegādājoties pakalpojumu Interneta veikalā starp Pircēju un pakalpojuma sniedzēju (Irita Rozentāle), reģistrācijas numurs (LV23098012757), (turpmāk – Pakalpojuma sniedzējs), juridiskā adrese (Rīga, Bērzpils iela 7-74, LV-1039), tiek noslēgts Distances līgums (turpmāk – Līgums).

1.3.         Noformējot pasūtījumu Interneta veikalā, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt Līguma noteikumiem. Gadījumos, kad Pircējs nepiekrīt visiem vai daļai Noteikumu, viņš nedrīkst veikt pasūtījumu.

2. LĪGUMA NOSLĒGŠANA

2.1.         Līgums tiek uzskatīts par noslēgtu brīdī, kad Pircējs ir noformējis pasūtījumu Interneta veikalā un ir veicis apmaksu par pakalpojumu un ir spēkā līdz pilnīgai Līguma izpildei.

2.2.         Saskaņā ar Līgumu, Pakalpojuma sniedzējs apņemas sniegt pieteikto pakalpojumu, bet Pircējs apņemas pieņemt pakalpojumu un samaksāt par pakalpojumu Interneta veikalā norādīto pakalpojuma maksu.

2.3.         Noslēgtais Līgums tiek glabāts Pakalpojuma sniedzēja datubāzē.

3. PIRCĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1.       Pircēja tiesības:

3.1.1. Ja Pircējs ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē, Pircējs var izmantot visas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktās tiesības.

3.2.       Pircēja pienākumi:

3.2.1. Pieņemt pakalpojumu.

3.2.2. Samaksāt pakalpojuma maksu, kā arī citus maksājumus (ja tādi ir norādīti, slēdzot līgumu). Pircējs norēķinās par pakalpojumu, veicot maksājumu uz Pakalpojuma sniedzēja kontu Interneta veikalā norādītajos veidos.

4. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1.      Pakalpojuma sniedzēja tiesības:

4.1.1. Īpašu apstākļu gadījumā uz laiku vai pavisam pārtraukt pakalpojumu sniegšanas darbību internetveikalā, iepriekš nebrīdinot Pircēju.

4.1.2. bez iepriekšēja brīdinājuma apturēt Pircēja piekļuvi internetveikalam vai anulēt Pircēja reģistrāciju, ja ir pamatotas aizdomas, ka Pircējs mēģina traucēt internetveikala darbību.

4.1.3. vienpusēji mainīt, atjaunināt un papildināt šos noteikumus.

4.2. Pakalpojuma sniedzēja pienākumi:

4.2.1. Radīt visus apstākļus, lai Pircējs pareizi izmantotu e-veikala sniegtos pakalpojumus.

4.2.2. Piegādāt Pircējam Preci Līgumā noteiktajā termiņā uz Pircēja norādīto piegādes vietu.

4.2.3. Ja Pakalpojuma sniedzējs pamatotu iemeslu dēļ nevar Pircējam sniegt pieteikto pakalpojumu, Pakalpojuma sniedzējs piedāvā Pircējam analogu pakalpojumu vai 30 dienu laikā atmaksā Pircējam par pakalpojumu samaksāto maksu.

4.2.4. Garantēt pakalpojuma kvalitāti.

5. PAKALPOJUMA SNIEGŠANAS KĀRTĪBA

5.1.       Pakalpojums tiek sniegts Pircējam šādā kārtībā:

5.1.1. Pakalpojums tiek izpildīts ne vēlāk kā 30 dienu laikā no pasūtījuma un visas pasūtījuma izpildei vajadzīgās informācijas saņemšanas.

5.1.2. Pasūtījums tiek nosūtīts Pircējam uz Pircēja norādīto e-pastu un/vai kontakttālruni.

6. PUŠU ATBILDĪBA

6.1.       Puses apņemas:

6.1.1. Pienācīgi izpildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu un atturēties no jebkādām darbībām, kas varētu kaitēt otrai pusei.

6.1.2. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par reģistrācijas anketā norādīto datu pareizību. Ja Pircējs reģistrācijas formā nenorāda precīzus datus, Pakalpojuma sniedzējs nav atbildīgs par izrietošajām sekām.

6.1.3. Pircējs ir atbildīgs par darbībām, kas veiktas, izmantojot internetveikalu.

6.1.4. Pakalpojuma sniedzējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, ja zaudējumi rodas tādēļ, ka Pircējs, neskatoties uz Pakalpojuma sniedzēja ieteikumiem un savām saistībām, nav iepazinies ar šiem noteikumiem, lai gan viņam šāda iespēja tika dota.

6.1.5. Pakalpojuma  sniedzējs nav atbildīgs par citu uzņēmumu interneta vietnēs sniegto informāciju, pat ja Pircējs piekļūst šīm vietnēm, izmantojot Pakalpojuma sniedzēja e-veikalā esošās saites.

7. PERSONAS DATU APSTRĀDE

7.1.       Nospiežot pogu "Apstiprināt pasūtījumu", Pircējs apliecina, ka Pircējs un viņa pārstāvji (Pircējam ir viņu pārstāvju piekrišana) piekrīt:

7.1.1. ka Interneta veikala apmeklēšanas un izmantošanas laikā Pakalpojuma sniedzējs var saņemt informāciju, kas satur personas datus:

- iegūstot tos tiešā veidā (piemēram, Pircējam aizpildot reģistrācijas veidlapu vai noformējot pasūtījumu);

- netieši iegūstot informāciju (piemēram, izmantojot sīkdatnes un citus tehniskus līdzekļus, lai pārraudzītu Interneta veikala izmantošanu).

7.2.       Pircēja personas dati tiek apstrādāti, ievērojot normatīvajā regulējumā paredzētās prasības, kas reglamentē datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Pircēja personas datus, Pakalpojuma sniedzējs izmanto organizatoriskus un tehniskos līdzekļus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas atklāšanas, maiņas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.

7.3.       Pasūtot pakalpojumu Interneta veikalā, Pircējs piekrīt un atļauj Pakalpojuma sniedzējam reģistrēt, ievadīt, glabāt, sistematizēt, izmantot un jebkādā citā veidā apstrādāt Pircēja personas datus, kā arī datus, kurus Pircējs turpmāk sniegs Pakalpojuma sniedzējam, tādā apjomā, kādā tas ir nepieciešams un šādiem mērķiem:

- datu apstrāde izriet no Pircēja pasūtījumiem, līgumsaistībām, vai datu apstrāde nepieciešama, lai noslēgtu attiecīgu līgumu;

- dati ir nepieciešami Pircēja identificēšanai un uzskaitei;

- dati nepieciešami komerciālo paziņojumu nosūtīšanai (tikai saskaņā ar Pircēja atsevišķi doto piekrišanu šādu paziņojumu saņemšanai);

- dati ir nepieciešami citu saistību izpildes nodrošināšanai, kas izriet no līgumsaistībām, vai no attiecīgi noslēgtiem līgumiem.

7.4.       Pakalpojuma sniedzējs nodrošina Pircēja personas datu aizsardzību un drošību, to neizplatīšanu trešajām personām, izņemot Pakalpojuma sniedzēja sadarbības partneriem, kas nodrošina Interneta veikalā pakalpojumu sniegšanu, tādā apjomā, kādā personas dati ir nepieciešami līgumsaistību izpildei.

7.5.       Pircējam ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas datus papildina vai labo, kā arī pārtrauc to apstrādi vai iznīcina tos, ja personas dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, vai arī tie vairs nav nepieciešami apstrādes mērķim. Minētā sakarā Pircējs pats var ievadītos datus izmainīt vai dzēst savā lietotāja kontā vai arī informēt Pakalpojuma sniedzēju, izmantojot e-pasta adresi: [email protected].

7.6.       Pircējam, iesniedzot rakstveida pamatotu pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju:

- kādas ziņas par Pircēju ir iegūtas, datu ieguves avots, kad mainīta datos iekļautā informācija;

- kādam mērķim veikta personas datu apstrāde, ziņas par personas datu saņēmējiem;

- informāciju par to, vai dati tikuši apstrādāti automatizēti.

7.7.       Pircēja dati tiks glabāti ne ilgāk kā to nosaka normatīvo aktu prasības. Pircējs jebkurā brīdī var pieprasīt savu datu dzēšanu.

8. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

8.1.       Pakalpojumu sniedzējs visus paziņojumus nosūta uz Pircēja reģistrācijas anketā norādīto e-pasta adresi.

8.2.       Pircējs visus paziņojumus un jautājumus nosūta uz Pakalpojuma sniedzēja e-pasta adresi [email protected].

8.3.       Visi strīdi, kas izriet no Līguma vai saistībā ar to starp Pircēju un Pakalpojumu sniedzēju, tiek risināti sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, domstarpības tiek risinātas Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

8.4.       Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar Noteikumiem, sapratis to saturu un sekas un piekrīt Noteikumiem.